Mesiac behov olympijského dňa

Mesiac jún vyhlásený za mesiac behov olympijského dňa.

S l o v e n s k ý   o l y m p i j s k ý  v ý b o r  a   S l o v e n s k ý  b e ž e c k ý  s p o l o k

vyhlasujú

 jún  2018

 za

 M E S I A C   B E H O V   O L Y M P I J K É H O    D  Ň  A 

na podporu Mesiaca olympijského dňa a vyzývajú Bežecké kluby (BK) a Organizátorov bežeckých podujatí (OBP), ktorí od 1.- 30.júna 2018  organizujú bežecké podujatia, ale aj ostatné BK a OBP, ako i školy, obce a ďalších záujemcov, aby organizáciou bežeckého podujatia  v tomto období oslávili Olympijský deňs príležitosti 70 výročia Olympijského dňa usporiadaného 23.júna 1948 a na počesť zrodu novovekého  olympijského hnutia na návrh Piera de Coubertina23. júna 1894.

Program svojho podujatia obohatia o propagáciu olympizmu cez tri piliere aktivít :1.Pohyb, 2.Vzdelávanie,3. Poznávanie tým, žek tradičným disciplínam zaradia beh na 1500 m najmä pre začiatočníkov (I.pilier); súťažou fair play, názornou propagáciou, udržiavaním bežeckej trate(II.pilier), besedy so športovcami, metodické materiály-olympijské,bežecké (III.pilier). Poslaním podujatia je aj poznávanie olympijských hodnôt výnimočnosť, rešpekt a priateľstvo, ktoré sú vysvetlené v odporúčaných materiáloch.

Informácie o aktivitách Olympijského dňa, Behu olympijského dňa aj o iných projektoch SOV arozvoja olympizmu nájdete na webovej stránke https://www.milujemsport.olympic.sk  spolu s možnosťou registrácie a spätnej väzby cez https://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijsky-den-/o-projekte  is voľne stiahnuteľnými propagačnými materiálmi, publikáciami a metodickými príručkami, pričom najaktívnejšie môžu získať i poukážky na nákup športového materiálu.

Trvalému naplneniu poslania vyplývajúcemu z olympizmu prispejú organizátori zapojením čo najviac účastníkov do pravidelných bežeckých (aj iných) pohybových aktivít spoločne s presadzovaním olympijských hodnôt a princípov olympizmu v tréningoch, podujatiach a súťažiach bežeckých klubov a organizátorov bežeckých podujatí aj prostredníctvom informácií a prihlásením podujatia na sbs@zoznam.sk a www.beh.sk. V prípade záujmu o individuálny tréning, tréningové plány, alebo bežecké kempy sa môžete prihlásiť cez www.runforfun.sk .