Pozvanie pre bežcov

Vážení priatelia,
pred piatymi rokmi šport pre všetkých, jeho organizácie i SBS zostali bez podpory štátu (dospelá populácia a réžia úplne, mládež len s nepatrnou podporou). Potrebný sponzoring, bez zákona a v konkurencii atraktívnych športov po viacerých pokusoch skončil neúspešne.

Úsilie subjektov športu pre všetkých sa tak sústredilo do roku 2012 o nápravu  Koncepciou štátnej politiky v športe, potom presadením sa v novom zákon o podpore športu, ktorý mal platiť od  roku 2014 čo sa však predĺžilo až od tohto roku.

    Spomenutý zákon, nie je žiaden veľký pokrok v športe najmä športe pre všetkých. Už v príprave sa javil, ako zákon o vrcholovom športe k čomu je nastavené i financovanie a väčšina zákona, naopak nadmerná administratíva je až likvidačná pre menšie športové organizácie a zväzy.

    Napriek tomu sa ukazujú niektoré možnosti nájsť i podporu športu pre všetkých. Je to najmä v § 55 Vláda SR, kde sa v bode 1. písm. d. rozhoduje o osobitne podporovaných športoch v rámci športu pre všetkých. (s doplnením v dôvodovej správe :..o podmienkach, spôsobe a rozsahu ich podpory), k čomu sa v nadväznosti na § 65 Financovanie športu žiada predložiť Národný športový projekt. Ďalej to je § 63 Samosprávny kraj a § 64 Obec, kde sa okrem iného nachádzajú identické dikcie: d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých mládeže a v písmenách e) a f) podporuje organizovanie súťaží a podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a zdravotne znevýhodnených.

   Určite je bežecké hnutie inde, ako pred piatymi rokmi, ale obnovený boom, ohlasy zo športu pre všetkých a z bežeckého hnutia  vyslovené za potrebu či až nevyhnutnosť využiť konštruktívne návrhy a platnú legislatívu na vytvorenie národnej športovej organizácii bežcov.  Nový zákon k tomu vyžaduje najmenej päť aktívnych  klubov v registri právnických osôb športu,  najmenej 100 aktívnych športovcov, organizovanie  celoštátnej súťaže, stanovy i ďalšie predpisy schválené VZ, členské podľa uváženia, ale i   poskytnutie najmenej 10% z dotácií do klubov a ďalšie práva a povinnosti.

   Považujeme za našu povinnosť pozvať Vás všetkých, aby ste sa vyjadrili, alebo zapojili do jej prípravy a vytvorenia. Preto Vás prosíme, aby ste stručne oznámili  máte záujem zapojiť sa do prípravy, alebo za člena pripravovanej organizácie Váš klub,  (resp. organizátora bežeckých podujatí). Hlásenie zašlite do 20.5.2016, aby sa do konca mája mohli zvolať 1- 2 porady prípravného výboru a v júni  Valné zhromaždenie (prípadne použite priložený dotazník) e-mail: stanislavmoravcik4@gmail.com

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše ohlasy a stretnutia.

Príloha

                                                              So srdečným pozdravom

Stanislav Moravčík v. r.
sekretár PV SBS
Ing. Miroslav Helia v. r.
podpredseda PV SBS
JUDr. Jozef Baráth v. r.
predseda PV SBS